யோகத்தின் இன்றைய தேவை

 

யோகப்பயிற்சிகள் செய்பவர்களுக்கே அடிக்கடி வரும் ஐயம்தான், உடற்பயிற்சிக்கும் யோகத்திற்கும் என்ன வேறுபாடு? யோகம் செய்பவர்கள் உடற்பயிற்சி செய்யவேண்டுமா? உடற்பயிற்சி செயபவர்களுக்கு யோகம் கூடுதலாகத் தேவைப்படுமா?

முந்தைய கட்டுரைவைணவ இலக்கியம், கடிதம்
அடுத்த கட்டுரைதடை,செயல்,விளைவு